ANNS AN CIDSIN - IN THE KITCHEN

còcaire

fuine      /fuNʲə/

pana

cook

baking

pan


Biadh is deochan - food and drinks

aran

a' mhuicfheòil

brot

dinnear

curran

im

ola

piobar

piotsa 

sailead

salann

Sitheann fèidh 

siùcair

staoig

suipear

 

 

bread

the pork

soup

dinner

carrot

butter

oil

piobar

pizza

salad

salt

 venison

sugar

steak

supper

bainne

cofaidh

uisge

uisge Beatha

 

 

milk

coffee

tea

water

whisky

 

 


Ceannaich Biadh AGUS Deoch - BUY food and drinks

bidh muicfheòil aig an fheòladair?

cò rinn an dinnear?

tha e blasta!

'S e glasraichear a th' ann an Morag

The butcher will have pork.?

who made the dinner?

It is tasty!

Morag is a vegetarian.