latha-seachdain - weekday

Diluain       

Dimàirt      

Diciadain    

DiDaoirne     

Dihaoine         

Disathairne
Dòmhnach
Là na Sàbainn
 
 
 
 

 

 

pron: /dʲɪˈLuəNʲ/

pron ; /dʲɪˈmaːRʃdʲ/

pron: /dʲɪ'kʲiədɪNʲ/

pron:  /dʲɪˈdɯːRNʲə/

pron/dʲɪˈhɯːNʲə/

pron: /dʲɪˈsahəRNʲə/

pron: /dɔ̃ːnəx/

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Sunday

 


an t-seachdain - the week

ceann-seachdain 

seachdain

 


saor-làithean poblach - public days

Sàbaid na Càisge

DiDòmhnach an Teachd

Didòmhnaich Shlat-phailme

Là nam Màthraichean

Là nan Athraichean

Fèill Eòin Ròid

Oidhche na Taigeise

Easter Sunday

Advent Sunday

Palm Sunday

Mothersday

Fathersday

Feast of St John of the Rood (14th )

Burns Night


mìosan - month

Am Faoilteach

An Gearran 

Am Màrt

An Giblean

An Cèitean 

An t-Ògmhios

An t-Iuchar

Lùnastal

an t-Sultain

An Dàmhair

an t-Samhain

An Dùbhlachd

 

pron: /əm fɯːldʲəx/

pron: /əŋʲ gʲɛran/

pron:  /ə'maːRʃdʲ/

pron: /gʲiblɪ/

pron:  /əŋʲ kʲeːhdʲan/

pron: əN'tɔːgvɪs/

pron: /əNʲ tʲuxər/

pron: /ə LuːnəsdəL/

pron: /əN tuLdɛNʲ/

pron: /əN daːvirʲ/

pron: /əN tavɛNʲ/

pron: /əN duːLəxg/

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

NA R - month

foghar

pron: /fo.ər/

autumn ( also loud noise )


'S e an t-Ogmhios a bh'ann. 

Dè am mìos a th ánn?

Fad nam mìosan mòra

Ann am mìosan an t-samhraidh

'S e mo cho-là-breith a th'ann

'S e mo cho-là-breith a bh'ann an-dè

Am mìos seo chaidh

Dè an ràith a th'ann?

 

It was June

What month is it?

Through the long months

In the summer months

It is my birthday

It was my birthday yesterday

last month

What season is it?